Barbara Walna

Informacje

¡

1. Oryginalne opublikowane naukowe prace twórcze

1.1 Publikacje w czasopismach z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

 

 

1.1.1. Walna B., Drzymała S., Siepak J. 1998: The impact of acid rain on calcium and magnesium status in typical soils of the Wielkopolski National Park. The Science of the Total Environment, 220, 115-120.

 

 1.1.2. Siepak J., Walna B., Drzymała S. 1999: Speciation forms of aluminium released under the effect of acid rain. Polish Journal of Environmental Studies, 8, 55-58.

 

1.1.3. Walna B., Siepak J. 1999: Research on the variability of phisical-chemical parameters characterizing acidic atmospheric precipitation at the Jeziory Ecological Station in the Wielkopolski National Park (Poland). The Science of the Total Environment, 239, 173-187.

 

1.1.4. Walna B., Drzymała S., Siepak J. 2000: The impact of acid rain on potassium and sodium status in typical soils of the Wielkopolski National Park. Water, Air, and Soil Pollution, 121, 31-41.

 

1.1.5. Walna B., Drzymała S., Siepak J. 2000: Studies of migration and speciation of magnesium forms in soils under the influence of acid rain. Magnesium Bulletin, 22/2, 35-38.

 

1.1.6. Walna B., Siepak J., Drzymała S. 2001: Soil degradation in the Wielkopolski National Park (Poland) as an effect of acid rain simulation. Water, Air, and Soil Pollution, 130, 1727-1732.

 

1.1.7. Walna B., Siepak J., Gramowska H., Buszewska T. 2001: Temporal trends of polycyclic aromatic hydrocarbons in precipitation of Poznań and its vicinity (Poland). International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 79, 1, 15-24.

 

1.1.8. Walna B., Polkowska Ż., Małek S., Mędrzycka K., Namiesnik J., Siepak J. 2003: Tendencies of change in the chemistry of precipitation at three monitoring stations 1996-1999. Polish Journal of Environmental Studies 12, 4, 467-472.

 

1.1.9. Walna B., Kurzyca I., Siepak J. 2004: Local effects of pollution on chemical composition of precipitation in areas differing in human impact. Polish Journal of Environmental Studies, 13, Suppl., 36-42.

 

1.1.10. Walna B., Siepak J., Drzymała S., Sobczyński T. 2005: Research on aluminium speciation in poor forest soil using sequential extraction method. Polish Journal of Environmental Studies, 14, 2, 243-250.

 

1.1.11. Polkowska Ż., Astel A., Walna B., Małek S., Mędrzycka K., Górecki T., Siepak J., Namieśnik J. 2005: Chemometric analysis of rainwater and throughfall at several sites in Poland, Atmospheric Environment, 39, 837-855.

 

1.1.12. Walna B., Spychalski W., Siepak J. 2005: Assessment of potentially reactive pools of aluminium in poor forest soils using two methods of fractionation analysis, Journal of Inorganic Biochemistry, 99/9, 1807-1816

 

1.1.13. Kurzyca I., Łyczkowska G., Walna B., Choiński A., Siepak J. 2005: Specific quality of the water of Wielki Staw and Mały Staw in the Karkonosze Mountains (Poland), Polish Journal of Environmental Studies, 14, Supplement, V, 105-109.

 

1.1.14. Astel A., Walna B., Kurzyca I., Szczepaniak K., Siepak J. 2006: An aplication of chemometrics in comparison of atmospheric precipitation pollution profiles in the urban and ecologically protected area. Chemia Analityczna, 51/3, 377-389.

 

1.1.15. Walna B. 2006: Composition and soil water changes as a measure of atmospheric precipitation impact in forest ecosystem. Central European Journal of Chemistry. 5, 1, 349-383.

 

1.1.16. Walna B., Kurzyca I. 2007: Evaluation of bulk deposition in protected woodland area in western Poland. Environmental Monitoring and Assessment, 131, 1-3, 13-26.

 

1.1.17. Walna B., Kurzyca I., Siepak J. 2007: Variations in the fluoride level in precipitation in a human impact region. Water, Air, and Soil Pollution: Focus, 7, 1-3, 33-40.

 

1.1.18. Astel A., Walna B., Kurzyca I., Siepak J. 2007: Chemometrics in assessment of local and transboundary pollution. Int. J. Environment and Health, 1, 1, 1-12.

 

1.1.19. Walna B., Polkowska Ż., Małek S., Mędrzycka K., Namieśnik J., Siepak J. 2007: Variability of physico-chemical parameters in precipitation in Poland (1996-1999). Ecology (Bratislava). Vol. 26, No.1, 38-51.

 

1.1.20. Czerniak A., Kayzer D., Górna M., Walna B. 2008: Influence of the Jeziorsko storage reservoir and precipitations on annual rings of common oaks (Quercus Robur L.) growing in the vicinity of Warta river. Polish Journal of Environmental Studies 17, 3A, 135-138.

 

1.1.21. Spychalski W., Walna B., Kurzyca I. 2008: Chemical composition of soil solutions from forest lands under anthropogenic pressure: comparing two extract recovery methods. Polish Journal of Environmental Studies, 3, 389-395.

 

1.1.22. Polkowska Z., Sobik M., Błaś M., Klimaszewska K., Walna B., Namieśnik J.: Rime and hoarfrost chemistry in Poland – an introductory analysis from meteorological perspective J. Geog. Res. Oddano do recenzji.

 

1. 1.23. Kurzyca I., Walna B., Siepak J.: Reliability of the analytical result - a crucial aspect of research on precipitation. Journal of Analytical Chemistry. Oddano do recenzji.

 

1.1.24. Walna B., Spychalski W.: Evaluation of iron and manganese speciation in poor forest soils using the sequential extraction method. Oddano do recenzji.

 

 

 

 

 

 

1.2. Oryginalne publikacje w innych czasopismach recenzowanych

 

 

1.2.1. Szczepańska T., Walna B. 1983: Typy środowiska sedymentacji współczesnych osadów Bałtyku Południowego na podstawie własności sorpcyjnych. Kwartalnik Geologiczny, 27, 1, 189–206.

 

1.2.2. Pieczka F.B., Szczepańska T., Walna B. 1983: Własności sorpcyjne osadów z dna Basenu Gdańskiego w rdzeniu M–37/13404/1. Kwartalnik Geologiczny, 27, 3, 617–630.

 

1.2.3. Stankowska A., Walna B. 1988: Charakterystyka kompleksu sorpcyjnego w osadach glacjalnych Polski i Spitsbergenu. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, t.XL, seria A, 47–66.

 

1.2.4. Stankowska A., Walna B. 1991: Wpływ pokopalnianego zbiornika wodnego Gosławice na cechy geochemiczne osadów okalających zbiornik. [W]: Kostrzewski A. (red.) Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Geografia 50, 327–340.

 

1.2.5. Walna B, Siepak J. 1995: Chemizm wód opadowych w Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach w Wielkopolskim Parku Narodowym. Ekologia i Technika, 6/18, 24–29.

 

1.2.6. Walna B., Siepak J., Skiera I., Waraksa B. 1995: Odczyn powierzchniowej warstwy gleby w Wielkopolskim Parku Narodowym. Morena, 3, 67–73.

 

1.2.7. Walna B., Siepak J., Adamczewska M., Gramowska H. 1996: Badania hydrochemiczne wód Jeziora Góreckiego. Morena, 4, 59–67.

 

1.2.8. Walna B, Siepak J., Drzymała S. 1998: Mobilization of aluminium under acid precipitation (a laboratory experiment) in the typical soils of the Wielkopolski National Park. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 456, 375-380.

 

1.2.8 a. Walna B., Siepak J., Drzymała S. 1999: Migracja jonu glinu pod wpływem kwaśnych deszczy - symulacja dla typowych gleb leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Morena, 6, 61-68.

 

1.2.9. Walna B., Siepak J. 2000: Stan badań opadów i ich wpływu na gleby ze szczególnym uwzględnieniem geoekosystemu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Ekologia i Technika, VIII/ 1, 3-14.

 

1.2.10. Walna B., Siepak J., Domka L., Drzymała S., Sobczyński T. 2002: Limiting the effect of acid rain on leaching aluminium from the soil by addition of limestone. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z.482, 529-534.

 

1.2.11. Walna B., Kurzyca I., Siepak J. 2004: Wyniki obserwacji i analizy opadów atmosferycznych zebranych w Stacji Ekologicznej UAM Jeziory w 2002 i 2003 roku, Morena 11, 21-29.

 

1.2.12. Walna B., Siepak J. 2005: Aktualne problemy naukowe w badaniach opadów atmosferycznych na przykładzie Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach. Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej, 22, 903-934.

 

1.2.13. Walna B., Kurzyca I. 2005: Ogólna charakterystyka opadów atmosferycznych zebranych w Stacji Ekologicznej (Wielkopolski Park Narodowy) w latach 2002-2004 na tle danych z wielolecia, Ekologia i Technika, v. XIII, 2, 76-81.

 

1.2.14. Walna B. 2006.: Depozycja zanieczyszczeń atmosferycznych i ich wpływ na roztwory glebowe ubogich gleb leśnych. Ekologia i Technika, 5, 204-206.

 

1.2.15. Drzymała S., Spychalski W., Walna B. 2008: Skład roztworów glebowych przy różnym użytkowaniu gleb w strefie oddziaływania kwaśnych opadów. Roczniki Gleboznawcze, Tom LIX, Nr 2, 1-7.

Dorobek naukowy

Pole tekstowe: Oryginalne opublikowane naukowe prace twórcze 
Pole tekstowe: Artykuły w monografiach, podręczniki, skrypty 
Pole tekstowe: Pozostałe publikacje naukowe i komunikaty 
Pole tekstowe: Granty