Barbara Walna

Informacje

¡

1. Oryginalne opublikowane naukowe prace twórcze

1.1 Publikacje w czasopismach z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

 

 

1.1.1. Walna B., Drzymała S., Siepak J. 1998: The impact of acid rain on calcium and magnesium status in typical soils of the Wielkopolski National Park. The Science of the Total Environment, 220, 115-120.

 

 1.1.2. Siepak J., Walna B., Drzymała S. 1999: Speciation forms of aluminium released under the effect of acid rain. Polish Journal of Environmental Studies, 8, 55-58.

 

1.1.3. Walna B., Siepak J. 1999: Research on the variability of phisical-chemical parameters characterizing acidic atmospheric precipitation at the Jeziory Ecological Station in the Wielkopolski National Park (Poland). The Science of the Total Environment, 239, 173-187.

 

1.1.4. Walna B., Drzymała S., Siepak J. 2000: The impact of acid rain on potassium and sodium status in typical soils of the Wielkopolski National Park. Water, Air, and Soil Pollution, 121, 31-41.

 

1.1.5. Walna B., Drzymała S., Siepak J. 2000: Studies of migration and speciation of magnesium forms in soils under the influence of acid rain. Magnesium Bulletin, 22/2, 35-38.

 

1.1.6. Walna B., Siepak J., Drzymała S. 2001: Soil degradation in the Wielkopolski National Park (Poland) as an effect of acid rain simulation. Water, Air, and Soil Pollution, 130, 1727-1732.

 

1.1.7. Walna B., Siepak J., Gramowska H., Buszewska T. 2001: Temporal trends of polycyclic aromatic hydrocarbons in precipitation of Poznań and its vicinity (Poland). International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 79, 1, 15-24.

 

1.1.8. Walna B., Polkowska Ż., Małek S., Mędrzycka K., Namiesnik J., Siepak J. 2003: Tendencies of change in the chemistry of precipitation at three monitoring stations 1996-1999. Polish Journal of Environmental Studies 12, 4, 467-472.

 

1.1.9. Walna B., Kurzyca I., Siepak J. 2004: Local effects of pollution on chemical composition of precipitation in areas differing in human impact. Polish Journal of Environmental Studies, 13, Suppl., 36-42.

 

1.1.10. Walna B., Siepak J., Drzymała S., Sobczyński T. 2005: Research on aluminium speciation in poor forest soil using sequential extraction method. Polish Journal of Environmental Studies, 14, 2, 243-250.

 

1.1.11. Polkowska Ż., Astel A., Walna B., Małek S., Mędrzycka K., Górecki T., Siepak J., Namieśnik J. 2005: Chemometric analysis of rainwater and throughfall at several sites in Poland, Atmospheric Environment, 39, 837-855.

 

1.1.12. Walna B., Spychalski W., Siepak J. 2005: Assessment of potentially reactive pools of aluminium in poor forest soils using two methods of fractionation analysis, Journal of Inorganic Biochemistry, 99/9, 1807-1816

 

1.1.13. Kurzyca I., Łyczkowska G., Walna B., Choiński A., Siepak J. 2005: Specific quality of the water of Wielki Staw and Mały Staw in the Karkonosze Mountains (Poland), Polish Journal of Environmental Studies, 14, Supplement, V, 105-109.

 

1.1.14. Astel A., Walna B., Kurzyca I., Szczepaniak K., Siepak J. 2006: An aplication of chemometrics in comparison of atmospheric precipitation pollution profiles in the urban and ecologically protected area. Chemia Analityczna, 51/3, 377-389.

 

1.1.15. Walna B. 2006: Composition and soil water changes as a measure of atmospheric precipitation impact in forest ecosystem. Central European Journal of Chemistry. 5, 1, 349-383.

 

1.1.16. Walna B., Kurzyca I. 2007: Evaluation of bulk deposition in protected woodland area in western Poland. Environmental Monitoring and Assessment, 131, 1-3, 13-26.

 

1.1.17. Walna B., Kurzyca I., Siepak J. 2007: Variations in the fluoride level in precipitation in a human impact region. Water, Air, and Soil Pollution: Focus, 7, 1-3, 33-40.

 

1.1.18. Astel A., Walna B., Kurzyca I., Siepak J. 2007: Chemometrics in assessment of local and transboundary pollution. Int. J. Environment and Health, 1, 1, 1-12.

 

1.1.19. Walna B., Polkowska Ż., Małek S., Mędrzycka K., Namieśnik J., Siepak J. 2007: Variability of physico-chemical parameters in precipitation in Poland (1996-1999). Ecology (Bratislava). Vol. 26, No.1, 38-51.

 

1.1.20. Czerniak A., Kayzer D., Górna M., Walna B. 2008: Influence of the Jeziorsko storage reservoir and precipitations on annual rings of common oaks (Quercus Robur L.) growing in the vicinity of Warta river. Polish Journal of Environmental Studies 17, 3A, 135-138.

 

1.1.21. Spychalski W., Walna B., Kurzyca I. 2008: Chemical composition of soil solutions from forest lands under anthropogenic pressure: comparing two extract recovery methods. Polish Journal of Environmental Studies, 3, 389-395.

 

1.1.22. Polkowska Z., Sobik M., Błaś M., Klimaszewska K., Walna B., Namieśnik J.: Rime and hoarfrost chemistry in Poland – an introductory analysis from meteorological perspective J. Geog. Res. Oddano do recenzji.

 

1. 1.23. Kurzyca I., Walna B., Siepak J.: Reliability of the analytical result - a crucial aspect of research on precipitation. Journal of Analytical Chemistry. Oddano do recenzji.

 

1.1.24. Walna B., Spychalski W.: Evaluation of iron and manganese speciation in poor forest soils using the sequential extraction method. Oddano do recenzji.

 

1.1.25. Astel A., Walna B., Simeonov V, Kurzyca I. 2008: Multivariate statistics as means of tracking atmospheric pollution trends in Western Poland. Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 43, 313-328.

 

1.1.26. Klimaszewska K., Sarbu, Polkowska Z., Walna B., Namieśnik J., 2009: Characterization and classification of hoarfrost samples collected in Poland (2003-2005) by discriminant analysis, Chemistry and Ecology, 87-97 

 

1.1.27. Kurzyca I., Walna B., Siepak J. 2009: Reliability of the analytical results – a crucial aspect of research on atmospheric precipitation, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 89, 8-12, 901-916. 

 

1.1.28. Walna B., Spychalski W., Ibragimow A. 2010: Fractionation of iron and manganese speciation in poor forest soils using the sequential extraction method, Polish Journal of Environmental Studies, 19/5, 1029-1037.

 

1.1.29. Polkowska Z., Sobik M., Błaś M., Klimaszewska K., Walna B., Namieśnik J. 2009: Hoarfrost and rime chemistry in Poland – An introductory analysis from meteorological perspective. Journal of Atmospheric Chemistry, 62(1), 5-30.

 

1.1.30. Walna B., Siepak M. 2011: Heavy Metals: their pathway from the ground, groundwater and spring to the Lake Góreckie. Environmental Monitoring and Assessment, DOI 10.1007/s10661-011-2191-7. 184(5):3315-40.

 

1.1.31. Kolendowicz L., Bednorz E., Walna B., Kurzyca I. 2011: Episodes of extreme rainwater pollution and its relationship with synoptic situation (Wielkopolski National Park, Poland). Journal of Atmospheric Chemistry, 68: 89-105.

 

1.1.32. Ibragimow A., Walna B., Siepak M. 2013: Effects of flooding on the contamination of floodplain sediments with available fractions of trace metals (western Poland), Polish Journal of Environmental Studies, 22/1, 115-124.

 

1.1.33. Walna B., Kurzyca I., Bednorz E., Kolendowicz L. 2012: Fluoride pollution of atmospheric precipitation and its relationship with air circulation and weather patterns (Wielkopolski National Park, Poland), Environmental Monitoring and Assessment, DOI 10.1007/s10661-012-2962-9.

 

1.1.34. Ibragimow A., Walna B., Siepak M. 2013: Physico-chemical parameters determining the variability of actually and potentially available forms of heavy metals in fluvial sediments of the Middle Odra River. Archives of Environmental Protection. DOI10.2478\AEP-2013-0012.

 

1.1.35. Walna B. 2013: Interdiciplinary study of post-agricultural pollution in the Wielkopolski National Park (Poland). Journal of Integrative Environmental Science, (Taylor & Francis Group). DOI10.1080/1943815X.2012.759976.

 

 

 

 

 

 

1.2. Oryginalne publikacje w innych czasopismach recenzowanych

 

 

1.2.1. Szczepańska T., Walna B. 1983: Typy środowiska sedymentacji współczesnych osadów Bałtyku Południowego na podstawie własności sorpcyjnych. Kwartalnik Geologiczny, 27, 1, 189–206.

 

1.2.2. Pieczka F.B., Szczepańska T., Walna B. 1983: Własności sorpcyjne osadów z dna Basenu Gdańskiego w rdzeniu M–37/13404/1. Kwartalnik Geologiczny, 27, 3, 617–630.

 

1.2.3. Stankowska A., Walna B. 1988: Charakterystyka kompleksu sorpcyjnego w osadach glacjalnych Polski i Spitsbergenu. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, t.XL, seria A, 47–66.

 

1.2.4. Stankowska A., Walna B. 1991: Wpływ pokopalnianego zbiornika wodnego Gosławice na cechy geochemiczne osadów okalających zbiornik. [W]: Kostrzewski A. (red.) Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Geografia 50, 327–340.

 

1.2.5. Walna B, Siepak J. 1995: Chemizm wód opadowych w Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach w Wielkopolskim Parku Narodowym. Ekologia i Technika, 6/18, 24–29.

 

1.2.6. Walna B., Siepak J., Skiera I., Waraksa B. 1995: Odczyn powierzchniowej warstwy gleby w Wielkopolskim Parku Narodowym. Morena, 3, 67–73.

 

1.2.7. Walna B., Siepak J., Adamczewska M., Gramowska H. 1996: Badania hydrochemiczne wód Jeziora Góreckiego. Morena, 4, 59–67.

 

1.2.8. Walna B, Siepak J., Drzymała S. 1998: Mobilization of aluminium under acid precipitation (a laboratory experiment) in the typical soils of the Wielkopolski National Park. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 456, 375-380.

 

1.2.8 a. Walna B., Siepak J., Drzymała S. 1999: Migracja jonu glinu pod wpływem kwaśnych deszczy - symulacja dla typowych gleb leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Morena, 6, 61-68.

 

1.2.9. Walna B., Siepak J. 2000: Stan badań opadów i ich wpływu na gleby ze szczególnym uwzględnieniem geoekosystemu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Ekologia i Technika, VIII/ 1, 3-14.

 

1.2.10. Walna B., Siepak J., Domka L., Drzymała S., Sobczyński T. 2002: Limiting the effect of acid rain on leaching aluminium from the soil by addition of limestone. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z.482, 529-534.

 

1.2.11. Walna B., Kurzyca I., Siepak J. 2004: Wyniki obserwacji i analizy opadów atmosferycznych zebranych w Stacji Ekologicznej UAM Jeziory w 2002 i 2003 roku, Morena 11, 21-29.

 

1.2.12. Walna B., Siepak J. 2005: Aktualne problemy naukowe w badaniach opadów atmosferycznych na przykładzie Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach. Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej, 22, 903-934.

 

1.2.13. Walna B., Kurzyca I. 2005: Ogólna charakterystyka opadów atmosferycznych zebranych w Stacji Ekologicznej (Wielkopolski Park Narodowy) w latach 2002-2004 na tle danych z wielolecia, Ekologia i Technika, v. XIII, 2, 76-81.

 

1.2.14. Walna B. 2006.: Depozycja zanieczyszczeń atmosferycznych i ich wpływ na roztwory glebowe ubogich gleb leśnych. Ekologia i Technika, 5, 204-206.

 

1.2.15. Drzymała S., Spychalski W., Walna B. 2008: Skład roztworów glebowych przy różnym użytkowaniu gleb w strefie oddziaływania kwaśnych opadów. Roczniki Gleboznawcze, Tom LIX, Nr 2, 1-7.

 

1.2.16. Walna B., Kurzyca I. 2009: Tendencies of changes in the chemical composition of precipitation in the Wielkopolski National Park, Journal of Water and Land Development, 13a, 53-69.

 

1.2.17. Sobik M., Polkowska Z., Błaś M., Klimaszewska K., Walna B., Namieśnik J. 2009: Wykorzystanie różnych form opadów i osadów atmosferycznych do oceny zanieczyszczenia środowiska w różnych regionach geograficznych Polski. Ecological Chemistry and Engineering, 16, 81-105.

 

1.2.18. Ibragimow. A., Głosińska G., Siepak M., Walna B. 2009: Heavy metals in fluvial sediments of the Odra river flood plains- introductory research, Quaestiones Geographicae, 29/1 37-4.

 

1.2.19. Ibragimow A., Głosińska G, Siepak M., Walna B. 2010: Wstępne badania zanieczyszczenia metalami osadów równin zalewowych doliny środkowej Odry. Prace i Studia Geograficzne, vol. 44, 233-247.

1.2.20. Ibragimow A. Walna B. 2012: Zmienność zawartości metali śladowych w osadach fluwialnych środkowego odcinka Odry po powodzi w 2010 r. Ekologia i Technika, vol. XX, nr 4 227-237.

 

 

 

1. 3. Artykuły w innych recenzowanych czasopismach nie wymienionych w wykazie ministra oraz inne publikacje

 

1.3.1.    Szczepańska T., Walna B. 1983: Typy środowiska sedymentacji współczesnych osadów Bałtyku Południowego na podstawie własności sorpcyjnych. Kwartalnik Geologiczny, 27, 1, 189–206.

 

1.3.2.    Pieczka F.B., Szczepańska T., Walna B. 1983: Własności sorpcyjne osadów z dna Basenu Gdańskiego w rdzeniu M–37/13404/1. Kwartalnik Geologiczny, 27, 3, 617–630.

 

1.3.3.    Szczepańska T., Walna B. 1984: Geochemiczne wskaźniki warunków sedymentacji w basenach Gdańskim i Bornholmskim. Materiały z Sesji Naukowej Instytutu Geologicznego, 128–150.

 

1.3.4.    Stankowska A., Walna B. 1991: Wpływ pokopalnianego zbiornika wodnego Gosławice na cechy geochemiczne osadów okalających zbiornik. [W]: Kostrzewski A. (red.) Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Geografia 50, 327–340.

 

1.3.5.    Walna B., Sobczyński T., Kabaciński M., Siepak J. 1992: Badania „kwaśnych deszczy” w Stacji Ekologicznej na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. [W]: Kaczmarek L., Walna B. (red.) Przyroda Wielkopolskiego Parku Narodowego – Materiały z konferencji, 41–42.

 

1.3.6.    Walna B., Siepak J., Gramowska H., Adamczewska M. 1992: Monitoring chemiczny wód Jeziora Góreckiego. [W]: Kaczmarek L., Walna B. (red.): Przyroda Wielkopolskiego Parku Narodowego – Materiały z konferencji, 43–44.

 

1.3.7.    Walna B., Siepak J., Skiera I., Waraksa B. 1995: Odczyn powierzchniowej warstwy gleby w Wielkopolskim Parku Narodowym. Morena. Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego, 3, 67–73.

 

1.3.8.    Walna B., Siepak J., Adamczewska M., Gramowska H. 1996: Badania hydrochemiczne wód Jeziora Góreckiego. Morena. Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego 4, 59–67.

 

1.3.9     Walna B, Siepak J. 1997: Pobieranie próbek wód deszczowych do analiz fizycznych i chemicznych. [W]: Siepak J. (red.) Metody pobierania i przygotowania próbek wody ścieków i osadów do analizy fizyczno–chemicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza Poznań, 21-25.

 

1.3.10.  Walna B. 1999: Wody opadowe. [W]: J. Siepak, L. Burchardt, M. Pełechaty, A. Osowski. (red.) Badania hydrochemiczne na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Zarys badań 1948-1998, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań, 78-82.

 

1.3.11.  Walna B. 1997: Kwaśne deszcze jako temat edukacji w ochronie środowiska. [W]: Siepak J. (red.) Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych. Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej, Poznań–Jeziory, 141–142.

 

1.3.12.  Walna B., Siepak J., Drzymała S. 1999: Migracja jonu glinu pod wpływem kwaśnych deszczy – symulacja dla typowych gleb leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Morena. Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego 6, 61-68.

 

1.3.13.  Walna B. 2002: Wyniki obserwacji i analizy opadów w 2001 roku. [W]: M. Pułyk, E. Tybiszewka (red.) Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2001. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań, 32-35.

 

1.3.14.  Walna B., Kaczmarek L., Siepak J. 2002: Terenowa baza uniwersytecka jako miejsce wykonywania prac magisterskich i doktorskich z ochrony środowiska. [W]: M. Fabisiewicz, K. Jankowski (red.) Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn – Stare Jabłonki, 78-83.

 

1.3.15.  Walna B., Kurzyca I. 2003: Wyniki obserwacji i analizy opadów w 2002 i 2003 roku. [W]: E. Pułyk, E. Tybiszewska, Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2003, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska, Poznań, 13-19.

 

1.3.16.  Walna B., Siepak J. 2004: Problemy badawcze kwaśnych opadów atmosferycznych w Stacji Ekologicznej UAM Jeziory w latach 1991-2004. [W]: A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach, 29-31.

 

1.3.17.  Walna B., Kurzyca I., Siepak J. 2004: Wyniki obserwacji i analizy opadów atmosferycznych zebranych w Stacji Ekologicznej UAM Jeziory w 2002 i 2003 roku, Morena. Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego 11, 21-29.

 

1.3.18.  Tamulewicz J., Walna B., Siepak J. 2004: Odczyn i przewodnictwo elektrolityczne opadów atmosferycznych na tle kierunków napływu mas powietrznych. [W]: A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach, 121-124.

 

1.3.19.  Walna B., Biernacka J., Siepak J. 2004: Glin jako wskaźnik degradacji chemicznej piaszczysto-gliniastych gleb WPN wywołanej kwaśnymi opadami: badania chemiczne i mineralogiczne. [W]: A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach, 125-128.

 

1.3.20.  Walna B., Zioła A., Kurzyca I. 2004: Pobieranie, przygotowanie i przechowywanie próbki jako istotny element wpływający na jakość analizy opadów atmosferycznych. Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków. Materiały XIII Poznańskiego Konwersatorium Analitycznego, Poznań, 96.

 

1.3.21.  Walna B., Siepak J. 2005: Aktualne problemy naukowe w badaniach opadów atmosferycznych na przykładzie Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach. Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej, 22, 903-934.

 

1.3.22.  Walna B., Kurzyca I. 2006: Monitoring środowiska na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego w latach 2004-2005. [W]: Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2005, Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, 119-125.

 

1.3.23.  Głosińska G., Siepak M., Walna B., Siepak J. 2006: Transgraniczna współpraca dydaktyczna realizowana w Collegium Polonicum w Słubicach. [W]: E. Kantowicz, M. Roge-Wisniewska (red.) Współczesne tendencje kształcenia w zakresie ochrony środowiska. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 67-71.

 

1.3.24.  Walna B., Kurzyca I. 2006: Analiza zmienności chemizmu opadów w latach 2002-2004. [W]: D. Krysiak (red.) Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 119-125.

 

1.3.25.  Walna B, 2006: Depozycja zanieczyszczeń atmosferycznych w warunkach różnej antropopresji, [W]: A. Kostrzewski, J. Czerniawska (red.) Przemiany środowiska geograficznego Polski północno - zachodniej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 263- 268.

 

1.3.26.  Kurzyca I., Siepak J., Walna B.: 2005 Application of ion chromatography to speciation analysis of nitrogen and sulphur forms in precipitation. [W:] J. Namieśnik, W. Chrzanowski, P. Szpinek (eds.), New achievements in separation sciences. Wyd. Politechniki Gdańskiej.

 

Walna B., Kurzyca I. 2009: Chemizm opadów atmosferycznych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego w latach 2006-2008. W: Raport o stanie środowiska przyrodniczego w Wielkopolsce. WIOŚ Poznań. 21-27.

 

Ibragimow A., Walna B., Malinowska-Limanówka M., 2011. Środowiskowe skutki powodzi w 2010 r. w aspekcie zanieczyszczenia osadów fluwialnych metalami śladowymi. W: J. Biernacka, J. Kijowska (red.). Varia. Prace z zakresu geografii i geologii WNGiG, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, 27-38.

Dorobek naukowy

Pole tekstowe: Oryginalne opublikowane naukowe prace twórcze 
Pole tekstowe: Artykuły w monografiach, podręczniki, skrypty 
Pole tekstowe: Pozostałe publikacje naukowe i komunikaty 
Pole tekstowe: Granty